Prelegenci

1. Forum w 2010 r. podzielone została na dwa bloki tematyczne.

Pierwszy dotyczył problematyki odpowiedzialności osobistej w prawie spółek.

W ramach pierwszego bloku tematycznego uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu prof. dr hab. Michała Romanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego na temat odpowiedzialności osobistej w polskim prawie spółek kapitałowych.

Prof. Romanowski omówił problematykę przebicia „zasłony korporacyjnej”, czyli pociągania do odpowiedzialności cywilno-prawnej wspólników spółki w prawie polskim, francuskim i w systemie common law. Wykład profesora w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

 

 

 

 

Kwestia odpowiedzialności osobistej w prawie niemieckim przedstawiona została przez dra Dietera Buchholza, adwokata i doradcę prawnego Izby Rzemieślniczej w Hamburgu. Dr Buchholz skoncentrował się w swoim wykładzie na zagadnieniach odpowiedzialności cywilno-prawnej w poszczególnych etapach tworzenia i fukcjonowania spółek kapitałowych, a także na ochronie kapitału zakładowego spółki.

 

 

 

 

Wykład dr hab. Katarzyny Bilewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności osobistej członków organów spółek w prawie polskim przy zastosowaniu instytucji actio pro socio. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny tutaj.*

 

 

 

Problematyka odpowiedzialności w Spółce Europejskiej przedstawiona została przez dra Piotra Piniora z Uniwersytetu Śląskiego. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

 

 

Pierwszy blok tematyczny zakończył się panelem dyskusyjnym moderowanym przez dra Jana Schürmanna z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: dr Jan Schürmann, dr Piotr Pinior, prof. dr hab. Michał Romanowski, adw. dr Dietmar Buchholz, dr hab. Katarzyna Bilewska.

Druga część konferencji poświęcona została problematyce Compliance, czyli szeroko rozumianej zgodności działania przedsiębiorcy z prawem.

Definicje, zadania, strukturę w przedsiębiorstwie, poszczególne działy oraz perspektywy rozwoju Compliance przedstawił prof. dr Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Systematyka wykładu prof. Makowicza opierała się na wyodręnieniu zadań tzw. ogólnego Compliance, który ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców oraz tzw. szczególnego Compliance, dotyczącego niektórych tylko branż (ubezpieczenia, sektor finansowy). Wykład profesora w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

 

Wymogi Compliance w europejskim prawie kartelowym w zakresie wymiany informacji między przedsiębiorstwami omówiła adw. dr Gudrun Loewenheim z Frankfurtu nad Menem.

 

 

 

 

 

Praktyczne aspekty Compliance w działalności międzynarodowego koncernu zaprezentowali: Katarzyna Karska – dyrektor Działu Compliance SIEMENS Polska oraz Grzegorz Moskal, zastępca dyrektora Działu Compliance SIEMENS Polska. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

 

 

Justyna Michalik i Jacek Pawłowski z PricewaterhouseCoopers Polska przedstawili zagadnienia Corporate Compliance w zakresie prawa cywilnego, handlowego i antymonopolowego. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: radca praw. Jacek Pawłowski i Justyna Michalik (Pricewaterhouse Coopers Polska), Grzegorz Moskal i Katarzyna Karska (SIEMENS Polska)

 

 

 

 

* Wykłady z 1. Forum opatrzone są hasłem znanym uczestnikom konferencji. Hasło może być wydane osobom trzecim na prośbę pod adresem ppl@europa-uni.de

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca