9. Forum Prelegenci


Powitania i otwarcie

 

Wallas-minprof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tadeusz Wallas, doktor habilitowany nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Zakładem Kultury Politycznej. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji i integracji europejskiej.

W UAM przeszedł szczeble kariery akademickiej od asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego. W okresie zatrudnienia pełnił wiele funkcji m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od roku 2016 jest prorektorem UAM. W okresie 2004-2012 wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Obecnie jest również przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Politologiczny”. Od 2012 r. jest m.in. członkiem Rady Programowej czasopisma „WeltTrends. Journal of International Politics” wydawanego przez Uniwersytet w Poczdamie oraz członkiem Editorial Board „Public Policy and Economic Development” (czasopismo wydawane przez Petro Mohyla Black Sea State University na Ukrainie). Jest członkiem International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.


MakowiczProf. Dr. Bartosz Makowicz

Kierownik Viadrina Compliance Center, Uniwersytet Europejski Viadrina

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest jednym z założycieli działającego przy Uniwersytecie Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, które zajmuje się holistycznym podjeściem do badań compliance. Ponadto zasiada w radach naukowych wielu stworzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest przewodniczącym komitetu DIN, powołanego do opracowania normy ISO dla Compliance Managment Systeme i kieruje niemiecką delegacją ISO.


Panel 1: Między sankcjonowaniem a wynagradzaniem – trendy w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

frank_boehmeDr. Frank Böhme

Referent w niemieckim Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Frank Böhme jest prokuratorem generalnym oraz pracownikiem Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów od 2016 roku. Tam zatrudniony jest w dziale IIA4, który zajmuje się między innymi gospodarczym prawem karnym, regulacjami antykorupcyjnymi prawa karnego i kwestiami odpowiedzialności osób prawnych oraz podmiotów zbiorowych.

Przed oddelegowaniem do Ministerstwa sprawował funkcje zastępcze Szefa Głównego Urzędu ds. Przestępstw Korupcyjnych w Dolnej Saksonii. Wcześniej pracował jako sędzia i prokurator. W czasie pełnienia tych funkcji zajmował się kwestią odpowiedzialności osób prawnych oraz podmiotów zbiorowych. Jest również autorem wielu wystąpień i publikacji o tej tematyce.


Darkowski

Tomasz Darkowski

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat niewykonujący zawodu.


Harald Hess

Harald Hess, LL.M.

Partner, Meister Rechtsanwälte

Harald Hess specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, prawie spółek, prawie gospodarczym i prawie pracy. W tych obszarach prawnych doradza spółką notowanym na giełdzie, przedsiębiorstwom rodzinnym, przedsiębiorstwom prowadzonym przez wspólników i menedżerów w zakresie ich sprzedaży i organizacji joint venture. Zajmuje się również kwestiami w przedsiębiorstwach, które dotyczą kapitału, przemian i środków strukturalnych, w szczególności przy transakcjach i uzgodnieniach umownych o charakterze transgranicznym. Doradza swoim klientom w umowach operacyjnych, podejmowaniu decyzji i ich wdrażaniu oraz w zakresie tematyki compliance. Harald Hess posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, przygotowania, realizacji i prowadzeniu procesu przy krajowych i międzynarodowych transakcjach przedsiębiorstw. Udziela porady w kwestiach prawa pracy i zgodności ze statutem przedsiębiorstwa przy przejęciu przedsiębiorstwa, zmianach w strukturach przedsiębiorstwa, badaniu wpływających na transakcję problemów prawnych w ramach prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego gospodarczego oraz Post-Merger-Integration.

Harald Hess jest wspólnikiem założycielskim Kancelarii Meister Rechtsanwälte (2010). Wcześniej pracował w Atlancie, Frankfurcie i Monachium, m.in. spędził 6 lat w dużej amerykańskiej kancelarii prawnej i zajmował się międzynarodowymi transakcjami w przedsiębiorstwach. Studiował prawo na Uniwersytecie w Bayreuth. Harald Hess zdobył tytuł Master of Laws (LL.M.) w zakresie przejęć przedsiębiorstw i struktur przedsiębiorczych (M&A). Jest członkiem M&A Alumni Deutschland e.V oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Prawa Autorskiego (GRUR).


OLYMPUS DIGITAL CAMERAMariusz Witalis

Partner, EY

Odpowiedzialny za kierowanie audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami specjalnymi, doradztwem w sprawach spornych oraz projektami z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć  prowadzonymi przez Ernst & Young w Polsce i poza granicami kraju.

Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor), jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (tytuł magistra, specjalizacja: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne).


Dr Marcin Ciemińskidr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance

Marcin Ciemiński jest adwokatem i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.


Panel 2: Aktualne trendy w standaryzacji i metodyce zarządzania zgodnością 

 

Salvatore Saporito

LexisNexis

Salvatore Saporito jest kierownikiem zespołu do spraw europy, ryzyka i Compliance, a także od roku 2003 członkiem spółki LexisNexis. Studiował ekonomię (zarządzanie biznesem) na uniwersytecie w Köln, które ukończył z dyplomem absolwenta szkoły handlowej. Jest członkiem niemieckiego instytutu compliance, związku zawodowego menagerów compliance, w jakieś grupie Compliance jak również w austriackim Compliance Praxis Netzwerk. Salvatore Saporito jest regularnie referentem w tematyce badania partnerów biznesowych.


Monika Gorgoń, LL.M.monikagorgon

Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, GPW S.A.

Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert) nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Bajor_Andrzej-219x300-150x150Andrzej Bajor

Compliance Manager, Boehringer Ingelheim

W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z farmakogenomiki, marketingu farmaceutycznego oraz prawa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Od 2002 do 2003 r. był starszym specjalistą w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) adwokat w koncernie farmaceutycznym INFARMA. Aktualnie External Affairs Manager w Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie pracy.


Iwona Czerniec

Dyrektor Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego​

 

 


wagner-200x300Dr. Dominik Wagner, LL.M.

Partner, Tigges Rechtsanwälte

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym odpowiedzialny za obszary: polsko-niemiecki obrót prawny i handlowy, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawo spółek i nieruchomości oraz compliance w sektorze MŚP. Specjalizacje adwokackie w prawie handlowym i spółek handlowych oraz w międzynarodowym prawie gospodarczym. Approved Compliance Officer.

Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, uznany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii (2011). Studia LL.M. z zakresu polskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002 – 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005).


Panel 3: Whistleblowing: funkcje, metody, ochrona sygnalisty i aktualne trendy ustawodawcze 

 

Dr. Pawel NalewajkoDr. Paweł Nalewajko, LL.M.

Rada Unii Europejskiej

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Viadrina i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku jest urzędnikiem Unii Europejskiej i pracuje w Radzie Unii Europejskiej, gdzie koordynuje m.in. pracę grupy „Prawa podstawowe, prawa obywatelskie i swoboda przemieszczania się”. Ta grupa zajmuje się tymi kwestiami w oparciu o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej jak i negocjacjami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ponadto grupa ta jest odpowiedzialna za prace przygotowawcze w ramach procedur legislacyjnych Rady dotyczących praw podstawowych, praw obywatelskich i swobody przepływu.


Claus Köhler

Prof. Dr. Claus Köhler, LL.M.

Wiceprzewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie | Partner, Meister Rechtsanwälte

Claus Köhler specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, fuzjach, restrukturyzacjach, Joint Venture oraz w sądownictwie polubownym. Przedmiotem jego działalności są przy tym głównie sprawy transgraniczne, w szczególności w obszarze prawa amerykańskiego, polskiego i angielskiego. Podczas swojej działalności dla międzynarodowego amerykańskiego przedsiębiorstwa zdobył doświadczenie w materii ochrony znaków towarowych i prawa konkurencji. Claus Köhler jest Prezesem Stałego Sądu Polubownego Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie, jak również Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Claus Köhler jest partnerem-założycielem Kancelarii Meister Rechtsanwälte. Przed rozpoczęciem działalności w tej kancelarii przez 15 lat był partnerem międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Monachium. Założył, a także kierował jako odpowiedzialny partner zagranicznymi biurami w Londynie i w Warszawie. Przed rozpoczęciem czteroletniej działalności w międzynarodowym amerykańskim przedsiębiorstwie pracował dwa lata w Monachium jako adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Monachium (obronił tam doktorat w 1990 r.), ukończył również Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet Georgetown (LL.M.,1989). Ponadto od 2001 r. jest profesorem w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Claus Köhler został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i w prawie spółek handlowych w Niemczech.


Kai Leisering

Członek Zarządu Business Keeper AG

Kai Leisering urodził się w 1966 roku, w 1995 roku uzyskał status certyfikowanego handlowca. Jego działalność jako wspólnik zarządzający średniej wielkości przedsiębiorstwa doradzającego innym przedsiębiorstwom, a następnie jako współudziałowiec jednego z prowadzących przedsiębiorstw systemów IT w Berlinie w zakresie oprogramowania biznesowego, była przede wszystkim oparta na analizie już istniejących procesów oraz na opracowaniu nowych skutecznych strategii biznesowych. Na szczeblu międzynarodowym Kai Leisering z powodzeniem wspierał utworzenie, jak i rozwój sieci składającej się z doradców przedsiębiorstw, doradców podatkowych i audytorów na całym świecie. Pełnił w niej funkcje HEAD of ICT. Jego działania są determinowane tym, iż przy strategii biznesowej orientuje się długotrwałymi stosunkami biznesowymi. Takie podejście umożliwia mu do dziś powoływanie się na szeroką siec relacji biznesowych. Jako członek zarządu Business Keeper AG, Kai Leisering odpowiada za dystrybucję systemu BKMS®. Pomaga firmom we wdrażaniu skutecznych mechanizmów wykrywania niewłaściwego zachowania na wczesnym etapie, aby im konsekwentnie przeciwdziałać. Swoim działaniem pomaga w ustanowieniu takiego systemu, który jest możliwy do realizacji i który jednocześnie odpowiada moralnym i etycznym wymaganiom. Kai Leisering od wielu lat pełni funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w Hansen & Heinrich AG w Berlinie. Uczestniczy w wielu specjalistycznych sympozjach i wydarzeniach w Niemczech i Europie jako prelegent i dyskutant.


rajewski_105x150pxKarol Rajewski

Dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego

Ekspert z zakresu compliance i prawa,  z doświadczeniem  zdobytym na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz w organach nadzoru. Posiada kluczowe kompetencje w takich obszarach jak m.in.: zarządzanie ryzykiem prawnym, compliance, reputacyjnym, regulacyjnym, implementacja regulacji rynkowych, zarządzanie zespołami prawnymi i compliance, optymalizacja procesów biznesowych, prowadzenie szkoleń dla biznesu. Radca prawny. Autor publikacji fachowych.


Partyka-Opiela-Anna_-150x150dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.


Słowo na zakończenie

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Instytut Compliance

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca