Prelegenci

Prof. dr hab. Józef Olszyński

Aktualnie: Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarka Niemiecką, Instytut Gospodarki Światowej, SGH Warszawa

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, od 1972r. pracownik naukowo – dydaktyczny, obecnie profesor w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką. Doktorat (1978) i habilitacja (1990) z problematyki umiędzynarodowienia procesów gospodarczych. W latach 90–tych: attache handlowy, a następnie Radca Handlowy Minister Pełnomocny w Kolonii; w latach 2003-2007 – Ambasador Tytularny RP w Berlinie, kierownik polskich dyplomatycznych służb ekonomiczno – handlowych w Niemczech. Autor publikacji i opracowań z zakresu polityki europejskiej Niemiec, stosunków gospodarczych Polska – Niemcy oraz promocji i dyplomacji gospodarczej.

1. Część: Prawo Antymonopolowe

1. Panel: Współpraca polskich i niemieckich urzędów antymonopolowych w kontekście europejskim

Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Aktualnie: Prezes UOKiK, Warszawa

Powołana na stanowisko Prezesa Urzędu 4 czerwca 2008 roku. Od 2007 roku pełniła funkcję wiceprezesa UOKiK. Z Urzędem związana od 1998 roku. Doktor prawa; wykładowca prawa antymonopolowego w Collegium Civitas, Polskiej Akademii Nauk oraz Szkole Głównej Handlowej. Autorka wielu publikacji z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji, w tym wydawnictw naukowych, glos do postanowień Sądu Najwyższego oraz artykułów prasowych.

 

Andreas Mundt

Aktualnie: Prezes Federalneg Urzędu Antymonopolowego, Bonn, Niemcy

Andreas Mundt jest z wykształcenia prawnikiem: studiował prawo w Bonn i Lozannie. Bezpośrednio po państwowym egzaminie prawniczym drugiego stopnia rozpoczął w 1991 roku pracę w Federalnym Ministerstwie Gospodarki, gdzie pracował w sztabie doradczym ds. nowych landów („Leitungsstab Neue Bundesländer“) W 1993 roku został referentem ds. prawa socjalnego i prawa pracy frakcji parlamentarnej FDP. Od 2000 roku zatrudniony w Federalnym Urzędzie Antymonopolowym na różnych stanowiskach. Pracował w wydziale zajmującym się instytutcjami kredytowymi i loteriami oraz w wydziale systemów płatności opartych na kartach, był kierownikiem referatu międzynarodowych zagadnień konkurencji, a od 2005 roku kierownikiem działu głównego. Od grudnia 2009 roku Andreas Mundt jest prezydentem Ferderalnego Urzędu Antymonopolowego.

Ewoud Sakkers

Aktualnie: Szef Europejskiej Sieci Konkurencji, Komisja Europejska, Bruksela

Ewoud Sakkers od 1997 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Początkowo zatrudniony na stanowisku Merger Task Force, od 2001 roku pracował w dziale antymonopolowym Dyrekcji Generalanej ds. Konkurencji, gdzie był kierownikiem dyrektorstwa antymonopolowego. Od lipca 2010 roku jest kierownikiem oddziału europejskiej sieci konkurencji w dyrektorstwie polityki i strategii. Pan Sakkers pracował również w oddziale antydumpingowym i antysubwencyjnym Urzędu Polityki Handlowej Komisji Europejskiej. Był także doradcą prawnym w KPN, holenderskim przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym. Ewoud Sakkers z zawodu jest prawnikiem. Po roku studiόw (Bachelor) w Stanach Zjednoczonych, ukończył w 1990 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Utrecht w Holandii ze specjalnością w holenderskim prawie cywilnym i prawie europejskim. W 1991 roku otrzymał dypolm LL.M. z prawa europejskiego na College of Europe w Bruges w Belgii. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa kartelowego: razem z F. Arbault napisał szereg rozdziałόw (389 stron) w Faull and Nikpay Eds, The EC law of Competition (Oxford University Press, 2007). Ponadto jest z J. Ysewyn wspόłautorem wymiennokartkowego zbioru European Cartel Digest, Kluwer Law International (2008). Jest profesorem w programie LL.M. brukselskiej School of Competition.

2. Panel: Prawo antymonopolowe w ujęciu praktycznym

Prof. UW i Prof. INP dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Aktualnie: prof. UW i prof. INP PAN, Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN

Dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2006 kieruje Zakładem Prawa Konkurencji w INP PAN. Jest wykładowcą studiów podyplomowych działających na WPiA UW: Podyplomowego Studium Prawa Spółek, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej oraz działającego w INP PAN Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. W latach 1992 – 2008 pracowała w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Europejskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i jako radca prawny/adwokat – wielokrotnie reprezentowała organ antymonopolowy przed Sądem Najwyższym, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Apelacyjnym. Specjalizuje się w problematyce prawa karnego i prawa konkurencji. Odbyła w tym zakresie liczne staże naukowe, m. in. w Londynie, Paryżu, Dijon, Sztokholmie, w Instytucie Europejskim we Florencji oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest autorką wielu prac naukowych, w tym monografii, artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów unijnych.

Dr Piotr Milczarek, LL.M.

Aktualnie: PwC Legal

Piotr Milczarek odpowiada w kancelarii PwC Legal za praktykę prawa konkurencji. Piotr posiada szerokie doświadczenie, zdobyte podczas realizacji wielu istotnych projektów z zakresu zarówno prawa, jak i polityki konkurencji. Jego specjalizacja obejmuje także zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów, pomocy publicznej i zamówień publicznych. Piotr Milczarek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni uzyskał także stopień doktora prawa. Ukończył ponadto studia LL.M. z zakresu regulacji działalności gospodarczej na New York University i podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji UE na King’s College w Londynie. Był Stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i International Bar Association. Współpracuje z PwC Legal od 2011 r.

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

Aktualnie: SGH Warszawa

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z  Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts” przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2.(MSWiA), wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

2. Część: Compliance

1. Panel: Compliance w ujęciu ogólnym

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Aktualnie: Kierownik Katedry, profesor prawa, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Profesor prawa i kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykładowca i pracownik naukowy w Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Muenster. Studiował prawo na uniwersytetach Muenster w Niemczech i Paris II w Paryżu. Ukończył dodatkowy kierunek z prawa common law oraz pierwszy i drugi niemiecki egzamin państwowy, zdobywając uprawnienia sędziowskie, adwokackie i prokuratorskie. Jest naukowcem zajmującym się od wielu lat zagadnieniami prawa publicznego, gospodarczego, europejskiego oraz porównawczego. Autor licznych publikacji i mówca na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Włada biegle językiem polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

Prof. dr hab. Michał Romanowski

Aktualnie: Profesor prawa, Uniwersytet Warszawski

Profesor prawa prywatnego Uniwersytety Warszawskiego, adwokat i radca prawny, wspólnik w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Michał Romanowski jest autorem wielu książek i artykułów z zakresu prawa umów, prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa rynków finansowych. Wykłada prawo cywilne, spółek i rynku kapitałowego.

Dr. Agnes Balawejder-Busch

Aktualnie: Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii Noerr

Dr. Agnes Balawejder-Busch ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie w roku 2003 doktoryzowała się u prof. Gerrita Manssena. Pracowała w renomowanych kancelariach prawnych, w tym w 2008 r. w wiodącej kancelarii lon-dyńskiej. W warszawskim biurze Noerr działa od roku 2005. Specjalizuje się w szczególności w dziedzinie prawa spółek. Jako ekspert w tym zakresie doradza wielu międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz ich polskim spółkom córkom. Zebrała bogate doświadczenia we współpracy m. in. z sieciami handlu detalicznego i wydawnictwami, prowadząc w ramach ich rozbudowy transakcje M&A, a także doradzając w zakresie prawa pracy. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą.

Dr. Fabian Badtke, LL.M

Aktualnie: Senior Associate w berlińskim biurze kancelarii Noerr

Dr. Fabian Radtke, adwokat w berlińskim biurze kancelarii Noerr. Specjalizuje się w niemieckim i europejskim prawie kartelowym. Swoją główną uwagę skupia na doradztwie w zakresie kontrolowania fuzji, postępowań antymonopolowych oraz usług Compliance, ze szczególnym uwzględnieniem branży detalicznej. Dr. Badtke ukończył studia prawnicze na uniwersytetach w Poczdamie, Berlinie i Cambridge (LL.M.). Był pracownikiem naukowym w szkole prawa w Trinity College w Dublinie. W 2008 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przyznał mu nagrodę im. Karlheinza Quacka za najlepszy doktorat z zakresu prawa spółek, prawa antymonopolowego i prawa własności intelektualnej. Dr. Badtke jest autorem wielu publikacji poświęconych problematyce antymonopolowej oraz członkiem grupy badawczej zajmującej się problematyką antymonopolową

2. Panel: Compliance w praktyce

Jolanta Kondraciuk

Aktualnie: Regional Compliance Officer, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Wiele lat jako tłumaczka języka niemieckiego współpracowała z telewizjami niemieckimi i austriackimi ZDF oraz ORF, a także dziennikarzami niemieckich stacji radiowych. W latach 1990 – 1995 pracowała w Chemie Linz Ges.m.b.H. Biurze Informacji Technicznej austriackiego koncernu ÖMV, współpracując przy tworzeniu sieci kontaktów technicznych i handlowych pomiędzy chemicznymi zakładami w Polsce i Austrii. Od 1995 do 2004 roku w banku HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A., gdzie należała do grupy projektowej tworzącej pierwszy w Polsce bank hipoteczny, a potem objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Kadr. W 2004 roku rozpoczęła pracę w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Działu Personalnego, gdzie pracuje obecnie. W kwietniu 2008 roku powołana przez Zarząd Spółki na stanowisko Regionalnego Menedżera ds. Compliance Spółki BSH w Polsce.

Kersten Schmahl

Aktualnie: Ethics & Compliance Offer, VP – Actavis Group

Kersten Schmahl jest wiceprezydentem działu Global Ethics & Compliance w Actavis Group, globalnym koncernie farmaceutycznym zajmującym się produkcją leków generycznych. Po ukończeniu gospodarczych studiów prawniczych zdobywał doświadczenie pracując zarówno na rynku niemieckim jak i na rynkach międzynarodowych w działach Health Affairs oraz Compliance międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych: Johnson & Johnson, Amgen oraz Biogen Idec. Kersten Schmahl prowadzi gościnnie wykłady poświęcone problematyce Compliance oraz zarządzaniu ryzykiem w służbie zdrowia na Uniwersytecie Leuphana w Lueneburgu.

Marek Zabłocki

Aktualnie: Local Compliance Manager, Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Stypendysta DAAD na Johannes Gutenberg Univesität Mainz w Niemczech. Od 1997 pracuje w Mercedes-Benz Polska, początkowo w dziale finansowym, później jako kierownik ds. metod i systemów w dziale finansowym. Uczestnik jako key user i jako szef projektu kolejnych wdrożeń SAP w Mercedesie. Od 2006 roku Local Compliance Manager wspomagający wszelkie procesy związane z Compliance.

 

Dyskusje panelowe prowadzili:

Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer

Aktualnie: Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Prof. dr Christoph Brömmelmeyer jest obecnie Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest absolwentem nauk prawniczych na Uniwersytecie w Passau, Pierwszy Państwowy Egzamin Prawniczy zdał w roku 1994. Następnie otrzymał tytuł doktora w 1998 roku wraz z obroną pracy „Odpowiedzialność  aktuariusza w ubezpieczeniach na życie”. Poza tym w latach 1995-2005 pełnił funkcję  współpracownika naukowego, a następnie asystenta naukowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego, Gospodarczego i Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2005 r. nabył w ramach wykładu habilitacyjnego uprawnienia i kwalifikacje do nauczania prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek, prawa handlowego, prawa prywatnego ubezpieczeń  i prawa prywatnego międzynarodowego. W latach 2000-2006 odbył liczne pobyty dydaktyczne na Uniwersytecie w Walii, Atenach, Paryżu oraz we Wrocławiu.

Dr. Jan Schürmann

Aktualnie: Adwokat, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

Dr. Artur Bunk

Aktualnie: Adwokat, Kancelaria bunk-alliance

Artur Bunk założył w 2004 roku kancelarię bunk-alliance. Wcześniej pracował w latach 2000-2006 jako adwokat w dziale prawa i restrukturyzacji Kreditanstalt für Wiederbau (KfW) we Frankfurcie nad Menem oraz w latach 1998-2000 w kancelari Rödl & Partner w Norymberdze, gdzie był dyrektorem oddziału w Poznaniu/Polska. Specjalizuje się w doradztwie bankom, spółkom, wierzycielom i dłużnikom w procesach restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniach upadłościowych, głównie w sprawach transgranicznych. Współpracuje z zarządcami mas upadłościowych w transgranicznych postępowaniach upadłościowych prowadzonych w ramach rozporządzenia (WE) 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W 1997 roku uzyskał stopień doktora prawa (prawo europejskie) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1993 roku otrzymał tytuł Magister Legum Europae (Master of European Law). Jest autorem licznych publikacji z zakresu polskiego i niemieckiego prawa upadłościowego.

Jacek Pawłowski

Aktualnie: PwC Legal

Jacek Pawłowski pełni funkcję Counsel w PwC Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. Jacek współpracuje z kancelarią od 2009 r. W latach 2000-2009 pracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP Łódź. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. Osobną specjalizacją Jacka są działania korporacyjno-handlowe służące procesom optymalizacji podatkowej, w tym tworzenie krajowych i zagranicznych wehikułów (np. fundusze inwestycyjne, spółki celowe, fundacje). Jacek planował i wdrażał szereg projektów restrukturyzacyjnych w ramach grup kapitałowych, m.in. w branży deweloperskiej, jak i służył wsparciem przy funkcjonowaniu tych struktur, również po dokonaniu transakcji.

 

 

 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca