Prelegenci

Dr. Jan Schürmann

Aktualnie: Adwokat, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Aktualnie: kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Profesor prawa i kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykładowca i pracownik naukowy w Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Muenster. Studiował prawo na uniwersytetach Muenster w Niemczech i Paris II w Paryżu. Ukończył dodatkowy kierunek z prawa common law oraz pierwszy i drugi niemiecki egzamin państwowy, zdobywając uprawnienia sędziowskie, adwokackie i prokuratorskie. Jest naukowcem zajmującym się od wielu lat zagadnieniami prawa publicznego, gospodarczego, europejskiego oraz porównawczego. Autor licznych publikacji i mówca na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Włada biegle językiem polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

 

Adrian CloerCloer

Adwokat/doradca podatkowy

Aktualne stanowisko: Profesor Uniwersytetu Ekonomii i Prawa EBS, Wiesbaden

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i prawa na Uniwersytecie w Hanowerze i Uniwersytecie Europejskim Viadrina, Frankfurt nad Odrą, został adwokatem(2004) oraz doradcą podatkowym(2007) i od 2004 roku pracuje w dziedzinie doradztwa transgranicznej struktury podatkowej. Aktualnie jest oddelegowany przez PricewaterhouseCoopers do Pragi, aby doradzać niemieckim firmom w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ponadto Adrian Cloer jest kierownikiem katedry Opodatkowania, Podatków międzynarodowych i Audytu na Uniwersytecie EBS w Wiesbaden, a także honorowym profesorem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Jego zainteresowania naukowe obejmują obszary europejskiego prawa podatkowego, porozumień w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania oraz prawa podatkowego w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Prof. Dr. Stephan Kudert

kudert_105x150pxAktualnie: Profesor na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie, uzyskał stopień doktora oraz habilitował się na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

W 1990 roku złożył egzamin na doradcę podatkowego. Od roku 1995 jest profesorem na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, a od roku 2002 Visiting Professor na ESMT oraz wykładowcą na kierunku Master of International Taxation Uniwersytetu w Hamburgu.

Ponadto Prof. Kudert jest kierownikiem naukowym i docentem do spraw edukacji w międzynarodowym prawie podatkowym przy Niemieckim Instytucie Naukowym Doradców Podatkowych, jak również stałym wykładowcą międzynarodowego prawa podatkowego w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych.

Opublikował ponad 120 artykułów naukowych i książek, w szczególności o tematyce polskiego i niemieckiego prawa podatkowego.

 

Witold Modzelewskimodzelewski_105px

Aktualnie: Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych.

W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

.

Andrzej Puncewiczandrej_p

Aktualnie: Partner Crido Taxand

Andrzej Puncewicz – Partner Crido Taxand, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta DAAD, posiadacz European Business Certicate uzyskanego po rocznych studiach w Niemczech. Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University of Chicago Booth School of Business).

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. kontynuował w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli Crido Taxand (działającą wtedy pod nazwą Accreo Taxand). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach podatkowych i sądowych. Doradzał inwestorom krajowym i zagranicznym w licznych restrukturyzacjach i transakcjach M&A. Opracował efektywne podatkowo scenariusze restrukturyzacji m.in. dla podmiotów z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa finansowego oraz wydobycia ropy i gazu. Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegent na licznych konferencjach i seminariach podatkowych. Prezes Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego.

.

Prof. Dr. H.-Michael Korth  (Doradca podatkowy/Biegły rewident)
Korth

Aktualne stanowisko: Dyrektor Zarządzający Gensch, Korth & Coll. GmbH (doradztwo podatkowe) i ReWiRat GmbH (Spółka biegłych rewidentów), oba z siedzibą w Hanowerze.

Dr. Michael H. Korth, urodzony 01.04.1946, jest absolwentem(1971) oraz doktorem ekonomii (1974). Od 1993 roku profesor honorowy Uniwersytetu w Hanowerze.

Dr. H. Michael Korth wypełnia wiele funkcji honorowych. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Dolna Saksonia/Saksonia-Anhalt, prezesem Stowarzyszenia Wolnych Zawodów w Dolnej Saksonii oraz wiceprezesem Niemieckiego Związku Doradców Podatkowych. Poza tym jest członkiem Zarządu EFAA -European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, członkiem Rady Doradczej MSP w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii, członkiem Kuratorium Niemieckiego Stowarzyszenia dla własności papierów wartościowych(DSW), członkiem Komisji “Kodeks Podatkowy” Fundacji Gospodarka Rynkowa, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma KSI Doradztwo kryzysowe, restrukturyzacji i upadłości oraz członkiem grupy roboczej „Księgowość” Federalnej Izby Doradców Podatkowych oraz Niemieckiego Związku Doradców Podatkowych.

Dr. H. Michael Korth opublikował komentarz doustawy ospółkach akcyjnych, 5 książek dotyczące prawa handlowego oraz prawa kontroli, 1 książkę dotyczącą Rating, kompendium na egzamin rewidenta gospodarczego(wydawca) oraz ponad 150 artykułów naukowych.

 

Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang pic_wolffgang

Urodzony w 1953 r.; ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Münster (1973-1979) oraz studia uzupełniające w Wyższej Szkole Administracji w Spirze (1981); uzyskał stopień doktora nauk prawnych (1986); docent i profesor Wydziału Finansów w Związkowej Wyższej Szkole Zawodowej (1988-1994); w latach 1992-1994 pracownik naukowy w Federalnym Trybunale Finansowym; od roku 1995 profesor uniwersytecki prawa publicznego na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, w latach 1992-1994 sędzia Sądu Finansowego, od 2005 roku jest doradcą podatkowym. Od 1998 r. doradca rządowy ds. prawa celnego i akcyzowego w Europie środkowo-Wschodniej, na Bałkanach, jak również na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Liczne publikacje dotyczące niemieckiego i europejskiego prawa administracyjnego, prawa organizacji państwa i finansowego, jak również prawa celnego i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Od roku 1995 redaktor naczelny magazynu AW- Prax

W roku 1988 założył i został członkiem Europejskiego Forum Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Prawa Akcyzowego i Celnego (EFA); w latach 1988- 2003 Dyrektor Wykonawczy, a w latach 2003- 2012 Prezes Zarządu; od roku 2012 Przewodniczący Rady Naukowej Forum.

Od roku 2007 współzałożyciel i współwydawca World Customs Journal; Od roku 2008 współwydawca i wiceprezydent International Network of Customs Universities;

od 2008 roku członek PICARD Advisory Group światowej Organizacji Celnej.

 

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Aktualnie: profesor w Szkole Głównej Handlowej Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Kierownik Katedry Celnictwa. Wykładowca i ekspert z zakresu polityki celnej i prawa celnego międzynarodowego, unijnego i polskiego, prawa gospodarki elektronicznej oraz ekonomicznej analizy prawa. Ekspert procedur celnych oraz postępowania celnego wielu organizacji międzynarodowych, rządów i parlamentów.

Visiting Professor polityki celnej i prawa celnego UE na wielu uniwersytetach w USA, Niemczech, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Bułgarii i Kazachstanie oraz uczelniach polskich. Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH, kierownik międzywydziałowej specjalności „Podatki w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa” na SGH. Autor licznych ekspertyz z zakresu prawa celnego i podatku akcyzowego dla polskich oraz zagranicznych organów państwowych – rządu i parlamentu. Przewodniczący rady Konsultacyjnej Polskiej Służby Celnej, były Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej, Dyrektor Generalny Informacji Finansowej, wieloletni kierownik Wydziału Handlowego w KG RP w Los Angeles. Autor ponad 220 publikacji z zakresu polityki i prawa celnego, prawa gospodarki elektronicznej oraz Law and Economics (ekonomicznej analizy prawa).

 

Dr. Bärbel Sachs

sachs_105x150px

Aktualnie: adwokat i partnerka europejskiej kancelarii prawnej Noerr LLP oraz współprowadząca grupę International Trade w ramach kancelarii.

Studia prawnicze i politologiczne na Uniwersytecie w Regensburgu, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Université Paris-X-Nanterre.

Bärbel Sachs odbyła staże zarówno w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Budżetu), jak i w ramach aplikacji/referendariatu w gabinecie prof. dr Ninon Colneric przy Trybunale Sprawiedliwości UE. 2007 promocja doktorska z prawa procesowego przed sądami Unii Europejskiej pod kierunkiem prof. dr. Matthiasa Pechsteina, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 2009-2011 LL.M. – studia w zakresie Environment, Regulatory and Planning Law, Nottingham Trent University. Od 2006 specjalizuje się jako adwokat w sprawach z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa regulującego stosunki gospodarcze z zagranicą, w latach 2006-2011 w Freshfields Bruckhaus Deringer, od 2012 w Noerr LLP.

Bärbel Sachs reprezentuje działające międzynarodowo przedsiębiorstwa we wszystkich kwestiach compliance związanych z prawnymi regulacjami obrotu gospodarczego, w tym m.in. prawo celne, kontrola eksportu i embarga. Doradza klientom przy tworzeniu i implementacji polityki compliance oraz reprezentuje ich przed niemieckimi i europejskimi urzędami oraz sądami. Jest autorką licznych publikacji z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego oraz członkiem redakcji czasopisma World ECR.

Płynnie posługuje się językiem niemieckim, angielskim i francuskim.

 

Piotr Gołdyn piotr_goldyn

Aktualnie: v-ce president CONFIAD Paneuropean Network, Bruksela (BE) odpowiedzialny za kontakty z Europą Wschodnią; prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji, Warszawa (PL), Członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej; Właściciel Agencji Celnej GOLDI – Słubice (PL), Agencji Celnej INTERMAX Frankfurt/Oder (DE), prezes firmy petrochemicznej VENOL MOTOR OIL GmbH (DE).

W branży celnej od 1997 roku – pracował jako dyrektor ds. współpracy z zagranicą w spedycji DANZAS w Niemczech (obecny DHL), od roku 2005 działalność gospodarcza.

Doradca celny, opracował i wdrożył (wspólnie z UC w Świecku) na wzór dokumentu T-2 przekaz w oparciu o upoważnienie pośrednie przewoźnika, publikuje artykuły w branżowym czasopiśmie Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, utworzył grupę ekspercką przy PICLIS, która opiniuje i doradza uproszczenia przepisów prawa celnego tworzone przez Ministerstwo Finansów.

 

Dr. Dominik Wagner

wagner_105x150px

Aktualnie: adwokat i Salary-Partner, Tigges Rechtsanwälte w Düsseldorfie

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002- 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005), gdzie w 2009 r. uzyskał stopien LL.M. z polskiego prawa gospodarczego. W ramach aplikacji odbył wiele pobytów studyjnych w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach, m.in. przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, uznany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Od roku 2010 pełni funkcję adwokata specjalizując się w krajowym i międzynarodowym prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i spółek handlowych, prawie nieruchomości oraz w prawie pracy. W roku 2012 ukończył specjalizację w prawie handlowym i spółek handlowych. Punkt ciężkości jego działalności adwokackiej leży w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym oraz w doradztwie i towarzyszeniu polskim przedsiębiorstwom w Niemczech, jak również niemieckim przedsiębiorcom w Polsce. Regularne publikacje i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach, w szczególności związanych z Polską. Członkostwo w Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniu Prawników a także w Zrzeszeniu Polskojęzycznych Prawników. Włada płynnie językami: niemieckim, polskim oraz angielskim.

 

Tomasz Kruk kruk_pic

Aktualnie dyrektor Global Ethics & Compliance, Actavis

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Carlson School of Management, University of Minnesota (MBA).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i we wprowadzaniu programów compliance w branży finansowej i farmaceutycznej. Jest współtwórcą globalnego programu compliance w Actavis oraz autorem korporacyjnych standardów i procedur obowiązujących w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Występuje na międzynarodowych konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu korupcji oraz compliance. W bieżącym roku mówił o relacjach pomiędzy działem compliance i działem prawnym (IV Forum Corporate Legal Counsel, Warszawa), o skutecznych szkoleniach compliance (5th Russia & CIS Summit on Anti-Corruption, Moskwa), o kluczowych zasobach dla programu compliance na poziomie krajowym (VII International Pharmaceutical Compliance Congress, Madryt) oraz o procedurach jako elemencie skutecznego programu compliance (Global Anti-Corruption & Corporate – Compliance for Pharma, Berlin).

 

Karol Rajewski 
rajewski_105x150px

Chief Compliance Officer w ING TUnŻ, ING Usługi Finansowe i ING PTE

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1992 r. zdał egzamin sędziowski, w 1994 r. został wpisany na listę Radców Prawnych. Karol Rajewski był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, Radcą Prawnym w Departamencie Prawnym Banku Pekao S.A. oraz Dyrektorem Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W ING od 2002 r. zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Dyrektora Pionu Prawnego i Zarządzania Ryzykiem.

 

Marcin SzczepańskiIMG_5380

Aktualnie:  Dyrektor Działu Compliance w Siemens Sp. z o.o.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA).
W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012.

 

 Małgorzata B. Borowa

M.Borowa (1)

Dipl.-Kffr. CCP (Certified Compliance Professional), Certyfikowany Menedżer Ryzyka, Certyfikowany Mediator

Pani Borowa założyła i kieruje firmą doradczą MBB Consulting, która zajmuje sie między innymi wdrażaniem systemów zarządzania CMS oraz analizą ryzyka i opracowywaniem metod zarządzania nim oraz problematyką corporate governance. Pani Borowa współpracuje również w ramach sieci ekspertów z wiodącymi firmami doradczymi Compliance w Niemczech. Pani Borowa była między innymi zatrudniona jako Compliance Officer w przedsiębiorstwie Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH/ Holding AG w Unterföhring koło Monachium – jednym z ważniejszych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Niemczech – gdzie osobiście stworzyła koncepcję, wdrożyła i kierowała systemem zarządzania Compliance Management System (CMS).

Pani Borowa jest współzałożycielką i prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Compliance „FRC” z siedzibą w Warszawie Jako jeden z pierwszych specjalistów Compliance w Niemczech uczestniczyła w rekomendowanych, międzynarodowych studiach podyplomowych z zakresu Compliance, realizowanych przez School of Finance and Management we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Certified Compliance Professional (CCP). Dzięki długoletniej działalności jako Compliance Officer oraz pełnieniu funkcji managerskich i doradczych w obszarach takich jak: kontrola i audyt wewnętrzny czy zarządzanie ryzykiem korporacyjnym zdobyła obszerne doświadczenie w budowaniu systemów zarządzania Compliance i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na całym świecie oraz w rozwoju i ulepszaniu procesów, narzędzi, treningów i audytów Compliance.

Pani Borowa wykłada również regularnie na tematy związane z Compliance i ryzykiem korporacyjnym, miedzy innymi na Compliance Academy GmbH i jest autorką wielu publikacji o tematyce Compliance. 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca