Prelegenci

Dr Jan Schürmann

Aktualnie: Adwokat, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

 

Prof. Dr Bartosz Makowicz
Makowicz

Aktualnie: kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest jednym z założycieli działającego przy Uniwersytecie Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, które zajmuje się holistycznym podjeściem do badań compliance. Ponadto zasiada w radach naukowych wielu stworzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest przewodniczącym komitetu DIN, powołanego do opracowania normy ISO dla Compliance Managment Systeme i kieruje niemiecką delegacją ISO.

 

Dr. Alexander Erdland

GDV-Präsident Alexander ErdlandPrezes zarządu spółki Wüstenrot & Württembergische AG oraz od listopada 2012 roku Prezydent Zrzeszenia Niemieckich Ubezpieczycieli

Po  uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych Alexander Erdland zacząl pracę w spółdzielczej organizacji finansowej, gdzie w latach 1980-2006 zbierał liczne doświadczenia. Od 1984 r. pełnił regularnie funkcję członka zarządu w różnych spółkach, m.in. w DG Banku we Frankfurcie nad Menemw latach 1990-1998 r. W roku 1999 powołano go na stanowisko prezesa zarządu spółki Bausparkasse Schwäbische Hall. Od roku 2006 roku jest on prezesem zarządu w Wüstenrot & Württembergische AG w Stuttgarcie.

Ponadto Erdland jest członkiem w licznych radach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach kultury oraz jest członkiem prezydium giełdy w Stuttgarcie.

 

Marcin Góral

goral

Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych menedżerskich Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów Master of Business Administration prowadzonych przez University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską.

Uczestniczył w szeregu specjalistycznych kursów zarządczych dla menedżerów firm ubezpieczeniowych m.in. w Swiss Insurance Training Centre.

Z Grupą PZU związany od 1999 roku. W lipcu 2013 r. powołany na stanowisko Dyrektora Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za realizację funkcji zgodności w Grupie PZU oraz nadzór zarządczy w zakresie organizacji i funkcjonowania terenowych Zespołów Obsługi Prawnej.

Uczestniczył w wielu strategicznych projektach, w tym m.in. w projekcie IPO zakończonym debiutem spółki PZU SA na GPW w Warszawie. Aktywnie brał również udział w pracach związanych z uzyskaniem noty ratingowej Standard & Poors’ przez PZU SA.

Od wielu lat uczestniczy w pracach rynku ubezpieczeniowego dotyczących ładu korporacyjnego oraz compliance i wystąpień klienckich. Jest uczestnikiem prac PIU oraz innych organizacji, których celem jest podnoszenie wiedzy na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach 2011-2013 Przewodniczący Grupy Roboczej PIU ds. skarg konsumenckich. W 2014 roku odznaczony Medalem za zasługi dla polskiego rynku ubezpieczeń Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

 

Dr Marcin Ciemiński
Clifford Chance - Marcin Cieminski

Marcin Ciemiński jest adwokatem i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych i compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

 

Marcin Bartnicki

Bartnicki_Marcin_cMarcin Bartnicki, radca prawny, counsel w Departamencie Prawa Spółek warszawskiego biura Clifford Chance, specjalizuje się w doradztwie dla spółek z sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Posiada rozległe doświadczenie transakcyjne w zakresie tworzenia, nabywania i reorganizacji spółek przez polskich i zagranicznych inwestorów, w którym łączy 16 lat praktyki w zakresie transakcji M&A i znajomość z zakresu prawa konkurencji i kontroli koncentracji. Ostatnio doradzał koncernowi AXA przy strategicznej inwestycji w BRE Ubezpieczenia (spółkę zależną mBanku), obejmującą również zawarcie umów bancassurance na wyłączność na okres 10 lat z mBankiem. Jest autorem kilku publikacji dotyczących bancassurance oraz wpływu nowych regulacji (w tym ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) na działalność podmiotów z sektora ubezpieczeniowego.

 

 Dr Wojciech Nagel
nagel_klein

Aktualnie: Compliance Officer, przewodniczący Komitetu ds. Compliance w GPW w Warszawie S.A.

W latach 1996-2013 członek zarządów i rad nadzorczych spółek akcyjnych rynku kapitałowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: dobre praktyki w organizacji, funkcjonowanie rynków finansowych, ubezpieczenia emerytalne. Ostatnie publikacje naukowe: „Compliance w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniu wartości podmiotów rynku kapitałowego”, „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne oferowane przez pracodawcę: diagnoza, kierunki zmian”. Członek Rady Programowej „Wiadomości Ubezpieczeniowych“, kwartalnika naukowego wydawanego przez PIU. Członek PSII, PSUS oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 

Elżbieta Rucińska

ER_x150

Aktualne stanowisko: Country Head of Compliance Grupy DB w Polsce

Elżbieta Rucińska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Z zawodu jest radcą prawnym. W okresie swojej kariery zawodowej pracowała na stanowiskach kierowniczych z obszaru prawa, compliance oraz ryzyka operacyjnego m.in. w Banku Citihandlowy, Grupie Metro oraz w Grupie KBC. W CitiHandlowy zajmowała m.in. stanowiska Compliance Officer, Dyrektora Biura Prawnego SME oraz Dyrektora Biura Prawnego Bankowości Detalicznej.

W KBC Consumer Finance (KBC Bank Oddział w Polsce S.A.) pełniła funkcję Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności zarządzającego ryzykiem compliance, prawnym oraz operacyjnym w obszarze Consumer Finance spółek Grupy KBC w Polsce, Belgii, w Czechach oraz na Węgrzech. Od listopada 2011 r. pełni funkcję Chief Administration Officer (CAO) Deutsche Bank PBC, w ramach której odpowiada za zarządzane ryzykiem braku zgodności (compliance), prawnym oraz operacyjnym. Pełni funkcję Country Head of Compliance dla Grupy DB w Polsce.

 

Hartmut T. Renz

renzHartmut T. Renz studiował prawo w Heidelbergu, jest adwokatem pracującym w biurze Kaye Scholer LLP we Frankfurcie, jako counsel. Doradza on zarówno w sprawach prawnych jak i zagadnieniach strukturalnych dotyczących regulacji finansowych i rynku kapitałowego. Kluczowym zagadnieniem jego działalności jest doradztwo compliance, szczególnie odnośnie rynku kapitałowego oraz nieruchomości, ale także prawo spółek handlowych i Corporate Governance. Przeciwdziałanie korupcji, zwalczanie nieprawidłowości oraz ochrona danych osobowych są tylko niektórymi z dalszych dziedzin, w których dysponuje on wieloletnim i daleko idącym doświadczeniem. 

 

Maciej Kurzajewski

78131Zastępca Dyrektora w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych w zakresie przygotowania przepisów prawa unijnego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek Komitetu Nr 3 ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

 

Jakub Kraszkiewicz

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPartner w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami śledczymi, prowadzonymi przez EY w Polsce i poza granicami kraju. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze audytów specjalnych i audytów zgodności. Był zaangażowany w realizację projektów związanych z analizą procesów i procedur, analizą transakcji gospodarczych, audytem wewnętrznym poprawności i zgodności z procedurami biznesowymi. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć na Nottingham Business School, posiada tytuł magistra Finansów i Bankowości na kierunku Ekonomia i Socjologia zdobyty na Uniwersytecie Łódzkim. Realizował także stypendium Socrates Erasmus na University of Tampere w Finlandii. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny (CIA); Certyfikowany Menedżer Projektów (PMP) i Biegły ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Jest współautorem publikacji poświęconych nadużyciom oraz prelegentem na konferencjach z zakresu compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

 

Prof. Ewa Łętowska

DSC_4594_okProf. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego  w stanie spoczynku,  dr h.c.  Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwszy  Rzecznik Praw Obywatelskich.

Związana z Instytutem Nauk Prawnych PAN specjalizowała się w zakresie prawa cywilnego (m.in. ochrona konsumenta),  w prawie konstytucyjnym oraz w prawach człowieka.  

 

Dr. Joanna Schubel

schubelDr. Joanna Schubel jest radcą prawnym, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Ruprecht-Karls w Heidelbergu i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się doradztwem na rzecz spółek, w tym w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji, prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Specjalizuje się także w doradztwie z zakresu Compliance i w prawie ubezpieczeniowym. Doradza głównie klientom niemieckojęzycznym.

 

Monika Malinowska-Hyla

hylaMonika Malinowska-Hyla jest radcą prawnym, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek, transakcjach nabycia i zbycia udziałów i akcji, umowach handlowych i joint ventures, a także w prawie ubezpieczeniowym. Doradza także klientom w kwestiach prawnych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego i ubezpieczeń grupowych m.in. w sektorze bancassurance oraz reprezentuje klientów w sporach ubezpieczeniowych. 

 

Witold Chomiczewski, LL.M.

Witold_Chomiczewski

Radca prawy i wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Lider specjalizacji E-Commerce.

Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z E-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy z zakresu SEO/SEM, reklamy RTB i prawa autorskiego w Internecie.

Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale, w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa autorskiego, prawa Internetu oraz prawa gospodarczego.

Brał udział w projekcie na zlecenie KE, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.

 

Dr. Dominik Wagner, LL.M.

wagnerAktualnie: Adwokat i Salary-Partner, Tigges Rechtsanwälte w Düsseldorfie

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym odpowiedzialny za obszary: polsko-niemiecki obrót prawny i handlowy, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawo spółek i nieruchomości oraz compliance w sektorze MŚP. Specjalizacje adwokackie w prawie handlowym i spółek handlowych oraz w międzynarodowym prawie gospodarczym. Approved Compliance Officer.

Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, uznany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii (2011). Studia LL.M. z zakresu polskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002 – 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005).

 

Prof. Dr. Oliver L. Knöfel

oliver.knoefelProf. Dr. Oliver L. Knöfel jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego oraz Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Doktorat oraz habilitacja w Hamburgu. Doświadczenie adwokackie zdobył w licznych kancelariach doradzających w sprawach gospodarczych.


Paweł Sylwestrzak

_ND35286BWAktualne stanowisko: Radca Prawny oraz Compliance Officer w Robert Bosch

Paweł Sylwestrzak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Z Robert Bosch związany od 2011 r. Poprzednio Senior Associate w międzynarodowej kancelarii prawniczej oraz konsultant w firmie konsultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki.

Pełni funkcję Compliance Officera grupy Bosch na obszar Polski od maja 2011 roku. W ramach tej funkcji wspiera kadrę kierowniczą w zapewnianiu przestrzegania wymogów compliance w polskiej organizacji Robert Bosch.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca