Prelegenci

Prof. Dr Bartosz MakowiczMakowicz

Aktualnie: kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest jednym z założycieli działającego przy Uniwersytecie Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, które zajmuje się holistycznym podjeściem do badań compliance. Ponadto zasiada w radach naukowych wielu stworzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest przewodniczącym komitetu DIN, powołanego do opracowania normy ISO dla Compliance Managment Systeme i kieruje niemiecką delegacją ISO.

 

Dr. Klaus Moosmayermoosmayer

Aktualne stanowisko: adwokat oraz od stycznia 2014 roku Chief  Compliance Officer w Siemens AG i Dyrektor globalnej Siemens Compliance Organisation.

Od lipca 2010 roku jako Chief Counsel Compliance w Siemens AG był odpowiedzialny za wszystkie zadania kontrolne organizacji compliance, w szczególności za obejmujące całe przedsiębiorstwo prawne zarządzanie compliance, wewnętrzne dochodzenia dotyczące nieprawidłowych zachowań oraz związane z nimi prawne sankcje pracownicze, jak również analizę ryzyk compliance.

Od 2007 do 2010 roku Dr. Moosmayer uczestniczył w budowie programu compliance
w Siemens na kierowniczym stanowisku jako Compliance Operating Officer i podlegał ówczesnemu CCO.

Dr. Moosmayer pracowal wiele lat jako doradca na różnych stanowiskach działu prawnego
i compliance w Siemens, jako adwokat w kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym oraz jako pracownik naukowy w Instytucie Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego na Uniwersytecie we Freiburgu, gdzie w 1997 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych – rozprawa doktorska dotyczyła prawa karnego gospodarczego.

Dr. Moosmayer regularnie przemawia na krajowych i międzynarodowych konferencjach
na temat compliance oraz publikuje. W 2012 roku w wydawnictwie C.H. Beck ukazało się drugie wydanie praktycznego przewodnika compliance dla przedsiębiorstw oraz wydany przez Dr. Moosmayera praktyczny przewodnik compliance o prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń. Dr. Moosmayer jest również współwydawcą czasopism takich jak Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht, Corporate Compliance Zeitschrift oraz Journal of Business Compliance. Kieruje grupą specjalistów w Federalnym Zrzeszeniu Prawników w Przedsiębiorstwach – Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ).

Pod koniec 2013 roku Dr. Moosmayer został mianowany przez  Business und Industry Advisory Committee przy OECD (BIAC) honorowym naczelnym doradcą
ds. przeciwdziałania korupcji.  

 

Dr Oskar FilipowskiFilipowski

Aktualnie: Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A.

Studiował Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Następnie był doktorantem w Zakładzie Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotował rozprawę doktorską z zakresu prawa konkurencji w sektorach sieciowych. Uzyskał tytuł doktora w 2013 roku.

Od 2013 roku jest również Radcą Prawnym. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz Compliance. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

 

Andrzej Bajor

W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z farmakogenomiki, marketingu farmaceutycznego oraz prawa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Od 2002 do 2003 r. był starszym specjalistą w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) adwokat w koncernie farmaceutycznym INFARMA. Aktualnie External Affairs Manager w Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie pracy.

 

Gert-Jürgen Frischfrisch

Adwokat i Regional Compliance Officer na Europę w obszarze Corporate Compliance spółki BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z Monachium. Odpowiada za funkcje compliance, które pełni 23 Oficerów Compliance z 29 różnych krajów.

Od 2008 r. Gert-Jürgen Frisch prowadził biuro komisji compliance spółki BSH i był odpowiedzialny za tworzenie krajowych i międzynarodowych struktur compliance. Zajmował się kreowaniem globalnego Systemu Zarządzania Compliance, co obejmowało zadania z zakresu prewencji, monitoringu ryzyk compliance oraz badanie i wyciąganie konsekwencji z naruszeń. Jednocześnie był prawnikiem w dziale prawnym BSH i był odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa kartelowego.

Po tym jak compliance stało się na początku roku 2013 niezależną dziedziną, Gert-Jürgen Frisch przejął kierownictwo nad działem Global Prevention. Do jego kompetencji należało tworzenie ulepszonych międzynarodowych struktur oraz kierowanie na stanowisku Compliance Officer na prawie wszystkich kontynentach.

Przed rozpoczęciem pracy w BSH Gert-Jürgen Frisch był prawnikiem w przedsiębiorstwach i prowadzącym działy prawne w amerykańskich i niemieckich działających globalnie koncernów. Działał jako adwokat w niemieckiej kancelarii w Brukseli. Żył przez długi czas w Genewie i Brukseli.

Gert-Jürgen Frisch studiował prawo na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze. 

 

Dr Joanna Schubeljoanna_schubel

Associate   |   Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć

Dr Joanna Schubel współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od 2008 roku. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz spółek, w tym w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Ponadto doradza w projektach z zakresu due diligence, compliance oraz przy restrukturyzacjach spółek i ich grup. Doradza głównie klientom niemieckojęzycznym.

W latach 2004–2007 odbyła studia doktoranckie na niemieckojęzycznym Uniwersytecie Andrassy w Budapeszcie i przygotowała rozprawę doktorską dotyczącą polskiego prawa koncernowego na tle prawnoporównawczym. W roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Ruprecht-Karls w Heidelbergu. Joanna Schubel jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest radcą prawnym.

 

Julita Zimoch-Tuchołkazimoch

Julita Zimoch-Tuchołka jest Partnerem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Doradza klientom w zakresie fuzji i przejęć, prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń. Ponadto doradza w projektach z zakresu due diligence, compliance oraz przy restrukturyzacjach spółek i ich grup. Specjalizuje się również w arbitrażu handlowym i międzynarodowym. Jest szefem zespołu ds. klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

Jest radcą prawnym oraz arbitrem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Wybrane publikacje:

  • „Atrybucja  w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym” w Księdze Pamiątkowej z okazji 75 urodzin dr A.Tynela, Warszawa 2012
  • „International Insurance Law and Regulation” – rozdział „Poland”, publikacja Thomson Reuters Westlaw 2012
  • „Arbitraż w Polsce”, opublikowany w „Cross-border Arbitration Handbook 2011/2012”, wydawca Practical Law Publishing Ltd.
  • „Investment Treaty Disputes: Selected Developments in 2008 and 2009”, opublikowana w „Comparative Law Yearbook of International Business 2011”

 

Dr Jan Schürmann

Aktualnie: Adwokat, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

 

Dr. Stephan Pötters LL.M. (Cambridge)Poetters

Aktualne stanowisko: habilitant w Instytucie Prawa Pracy i Prawa Zabezpieczenia Społecznego, Uniwersytet Bonn

Stephan Pötters studiował prawo na Uniwesytetach w Bonn, Strasburgu oraz Cambridge. Podczas aplikacji niemieckiej odbywał stacje w Kolonii, Berlinie i Düsseldorfie.

Pracę doktorską na temat „Prawa podstawowe i ochrona danych pracownikόw“ ukończył w 2013 roku. Za pracę otrzymał Nagrodę Naukową GDD (Bernd-Hentschel-Preis) w 2013 roku oraz Nagrodę Hugo Sinzheimer w 2014 roku. 

Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Bonn rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa europejskiego oraz prawa konstytucyjnego.

 

Prof. Dr. Claus KöhlerAktiv_107028_1 (1)

Claus Köhler specjalizuje się w prawie spółek, fuzji i przejęć, restrukturyzacji, Joint Venture i arbitrażu. W ramach tych specjalizacji zajmuje się zagadnieniami transgranicznymi, skupiając się głównie na USA, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Claus Köhler ma bogate doświadczenie w obszarze prawnego doradztwa compliance świadczonego na rzecz gremiów nadzorczych oraz kadry zarządzającej, zarówno w kwestiach indywidualnych, jak i aspektach dotyczących budowy, reorganizacji i nadzoru w ramach Systemów Zarządzania Compliance. Jego ekspertyzy dotyczą w szczególności problematyki z zakresu prawa spółek oraz prawa kartelowego. Udziela pozasądowego doradztwa, jak i reprezentuje przed sądem w sprawach odpowiedzialności managerskiej.

W trakcie pracy dla amerykańskiego przedsiębiorstwa działającego również na terenie innych krajów, Claus Köhler sporządzał ekspertyzy z zakresu prawa znaków towarowych i prawa konkurencji. Jest Prezesem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Niemiecko-Rumuńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie oraz Wiceprezesem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Claus Köhler jest patrnerem-założycielem kancelarii Meister Rechtsanwälte (2010). Przez 15 lat był partnerem w międzynarodowych kancelariach w Monachium. Założył i prowadził jako partner biura zagraniczne w Londynie i Warszawie. Przed czteroletnią działalnością dla amerykańskiego przedsiębiorstwa Claus Köhler działał przez dwa lata jako adwokat w Monachium. Studiował na Uniwersytecie w Monachium (doktor nauk prawnych, 1990), Genewie i Georgetown University (LL.M., 1989). Jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Claus Köhler jest dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Jest adwokatem specjalizującym się w prawie handlowym i prawie spółek.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Stober prof_stober

Aktualne stanowisko:  dyrektor i kierownik naukowy Instytutu Badawczego Compliance, Bezpieczeństwa Gospodarki i Przedsiębiorstw (FORSI).

Prof. Stober studiował prawo na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz Mannheim. Zdał pierwszy egzamin państwowy (1970), następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych (1972) oraz zdał drugi egzamin państwowy (1973). W kolejnych latach był pracownikiem naukowym przy Wyższym Sądzie Administracyjnym w Koblenz oraz sędzią tego sądu. W 1979 roku został mu nadany tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Mannheim (prawo konstytucyjne i administracyjne, postępowanie konstytucyjne i administracyjne). Pełnił zastępstwa na katedrach Uniwersytetów w Tybindze i Monachium. W 1981 r. został profesorem prawa publicznego na wydziale prawa Uniwersytetu w Münster.

W latach 1996-2008 był profesorem wizytującym i koordynatorem ekonomicznych kierunków za granicą m.in. w Pekinie, Xian, Mińsku, St. Petersburgu i Poznaniu. Od 2008 r. jest profesorem-założycielem i dyrektorem Instytutu Badawczego Compliance, Bezpieczeństwa Gospodarki i Przedsiębiorstw na Niemieckim Uniwersytecie Kształcenia Profesjonalnego w Berlinie (utworzony przez Wolny Uniwersytet Berliński i Grupę KLETT).

Regularnie wygłaszał wykłady gościnne w kraju i za granicą oraz otrzymywał liczne odznaczenia za swoje wybitne osiągnięcia. Ponadto jest autorem książek z zakresu gospodarczego prawa administracyjnego, jak i wydawcą i współwydawcą literatury z zakresu gospodarczego prawa administracyjnego, prawa działalności gospodarczej, bezpieczeństwa gospodarki, compliance oraz publikacji Instytutu Badawczego FORSI.

 

Dr Marcin CiemińskiClifford Chance - Marcin Cieminski

Marcin Ciemiński jest adwokatem i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych i compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

 

Dr Heiner Hugger, LL.M. (Leuven)Clifford Chance - Heiner Hugger

Heiner Hugger jest partnerem we frankfurckim biurze kancelarii Clifford Chance. Doradza przy dochodzeniach, w urzędowych i sądowych postępowaniach, w sprawach compliance i wszystkich pozostałych kwestiach związanych z sankcjami karnymi i innymi sankcjami. Jest adwokatem specjalizującym się w materii prawa karnego. W School of Finance and Management we Frankfurcie nad Menem wykłada prawo karne gospodarcze, compliance oraz przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej. Heiner Hugger jest prelegentem na licznych kongresach oraz przeprowadza w przedsiębiorstwach wewnętrzne szkolenia.

 

Dr Dominik Lubasz Dominik Lubasz

Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce i własności

intelektualnej, w prawie gospodarczym, w tym europejskim gospodarczym oraz compliance. Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland. Ponadto ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowaną przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Autor licznych publikacji. Doktor nauk prawnych.
Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego.

 

Witold Chomiczewski, LL.M. (Göttingen) 

0451-Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa e-commerce i prawa autorskiego, świadczy usługi w dziedzinie compliance. W tym zakresie doradza przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów sklepów i portali internetowych, regulaminów konkursów, w tym z wykorzystaniem numerów premium, a także w kwestiach związanych z odpowiedzialnością w Internecie. W codziennej pracy zajmuje się również opracowywaniem umów dotyczących zagadnień z zakresu prawa autorskiego, baz danych i związanych z udostępnieniem numerów premium. Autor licznych publikacji. Brał udział w projekcie „Study on Liability of Internet Intermediaries“, który był realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i miał na celu zbadanie implementacji i stosowania artykułów 12-15 dyrektywy 2000/31/WE w państwach Unii Europejskiej. Będąc członkiem zespołu Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze pod kierownictwem Prof. Geralda Spindlera, odpowiadał za przygotowanie projektu raportu dotyczącego Polski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze z zakresu niemieckiego prawa prywatnego.

 

Dr Wojciech Nagelnagel_klein

Aktualnie: Compliance Officer, przewodniczący Komitetu ds. Compliance w GPW w Warszawie S.A.

W latach 1996-2013 członek zarządów i rad nadzorczych spółek akcyjnych rynku kapitałowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: dobre praktyki w organizacji, funkcjonowanie rynków finansowych, ubezpieczenia emerytalne. Ostatnie publikacje naukowe: „Compliance w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniu wartości podmiotów rynku kapitałowego”, „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne oferowane przez pracodawcę: diagnoza, kierunki zmian”. Członek Rady Programowej „Wiadomości Ubezpieczeniowych“, kwartalnika naukowego wydawanego przez PIU. Członek PSII, PSUS oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 

Prof. Dr. FissenewertProf_Peter_Fissenewert__1_

Prof. Dr. Fissenewert jest adwokatem i partnerem w Kancelarii  hww wienberg wilhelm Rechtsanwälte. W 2005 roku objął profesurę w katedrze prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, restrukturyzacjcji, upadłości, jak i doradztwie z zakresu compliance oraz odpowiedzialności menedżerów, również na niwie gospodarczej. W tych dziedzinach zaliczany jest do wiodących doradców i autorów publikacji; regularnie występuje jako mówca na rozlicznych fachowych konferencjach.

Peter Fissenwert jest wydawcą podręcznika „Compliance für den Mittelstand“ („Compliance dla Średnich Przedsiębiorstw”) oraz współautorem sztandarowego dzieła „Compliance kompakt” („Compliance kompaktowo”)

 

Michael Kayserkayser

Michael Kayser posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie usług certyfikacyjnych. Po zdobyciu doświadczenia w zakresie e-learningu i oceny przemysłu, pracując na kilku kontynentach i w różnych regionach, obecnie prowadzi wiodącą na rynku compliance spółkę digital spirit GmbH.

Poprzez dostarczanie usług compliance opartych na oprogramowaniu, w tym oceny ryzyka, e-learning i whistleblowing, digital spirit  idealnie wpasowuje się w potrzeby średnich przedsiębiorstw co do wdrażania i funkcjonowania Systemów Zarządzania Compliance wspieranych technologią.

Brał udział w tworzeniu standardu ISO 19600 dla Systemów Zarządzania Compliance, w szczególności w zakresie dotyczącym średnich przedsiębiorstw. Pracuje również nad rozwojem standardu antykorupcyjnego ISO 37001. Jego credo to tworzenie niedrogich, adekwatnych i stabilnych usług compliance, które są zakorzenione w zasadach i wartościach firmy.

Ma tytuł magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej Politechniki w Darmstadt.

 

Mariusz Witalis

Odpowiedzialny za kierowanie audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami specjalnymi, doradztwem w sprawach spornych oraz projektami z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć  prowadzonymi przez Ernst & Young w Polsce i poza granicami kraju. Jest liderem Zespołu Doradztwa dla Sektora Farmaceutycznego Ernst & Young.Aktualnie: Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w firmie Ernst & Young.

Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor), jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (tytuł magistra, specjalizacja: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne).

 

Katarzyna Zielińska Katarzyna Zieli ska bw

ICS i Compliance Manager w Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Związana z korporacja Daimler od 2002, najpierw zatrudniona w spółce córce „Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o.“ w zakresie obowiązków mając m.in. zarządzanie procesami firmy, raportowanie wyników sprzedaży oraz kontrolę transakcji sprzedaży. W roku 2008 objęła również stanowisko Local Compliance Manager wrażając na poziomie spółki córki centralny program Compliance, obejmujący procesy, komunikację, konsultacje oraz system kontroli. W roku 2012 rozpoczęła pracę w spółce matce „Mercedes-Benz Polska Sp. o.o.“ na stanowisku ICS i Compliance Manager z odpowiedzialnością obejmującą trzy spółki koncernu w Polsce w zakresie Compilance oraz wewnętrznych systemów kontroli.

 

Dr Dominik Wagner

wagner_105x150px

Aktualnie: adwokat i Salary-Partner, Tigges Rechtsanwälte w Düsseldorfie

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002- 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005), gdzie w 2009 r. uzyskał stopien LL.M. z polskiego prawa gospodarczego. W ramach aplikacji odbył wiele pobytów studyjnych w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach, m.in. przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, uznany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Od roku 2010 pełni funkcję adwokata specjalizując się w krajowym i międzynarodowym prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i spółek handlowych, prawie nieruchomości oraz w prawie pracy. W roku 2012 ukończył specjalizację w prawie handlowym i spółek handlowych. Punkt ciężkości jego działalności adwokackiej leży w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym oraz w doradztwie i towarzyszeniu polskim przedsiębiorstwom w Niemczech, jak również niemieckim przedsiębiorcom w Polsce. Regularne publikacje i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach, w szczególności związanych z Polską. Członkostwo w Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniu Prawników a także w Zrzeszeniu Polskojęzycznych Prawników. Włada płynnie językami: niemieckim, polskim oraz angielskim.

 

Thomas UrbańczykUrbanczyk2

Członek kierownictwa Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, kierownik działu Prawo i Podatki.

Studiował prawo na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Zakończył studia niemieckim egzaminem państwowym oraz tytułem LL.M. w zakresie integracji europejskiej. Następnie pełnił funkcję pracownika naukowego na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Jest adwokatem z doświadczeniem w polskim i niemieckim prawie gospodarczym zdobytym w ramach pracy dla kancelarii, która specjalizuje się w polsko-niemieckim prawie gospodarczym. Od 2007 r. jest kierownikiem działu Prawo i Podatki w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Przedmiot jego działalności obejmuje przede wszystkim doradztwo niemieckim przedsiębiorcom przy rozpoczynaniu działalności na rynku polskim oraz w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca