Prelegenci

 Otwarcie Forum

Stanisław Chmielewski

Aktualnie: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Stanisław Chmielewski (ur. 23 października 1958 r.) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1985-1991 pracował w Sądzie Rejonowym w Złotowie – pełniąc funkcje asesora, sędziego, przewodniczącego wydziału cywilnego i prezesa. Od 1990 r. do 1998 r. zasiadał w Radzie Miejskiej Złotowa, następnie do 2005 r. w Radzie Powiatu w Złotowie. W 1994 r. wpisany na listę radców prawnych. Od 2005 r. do 2011 r. poseł na Sejm RP V i VI kadencji – członek m.in.: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany Konstytucji RP. W latach 2007-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa. Od dnia 17 listopada 2009 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Dr. Jan Schürmann

Aktualnie: Adwokat, członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Aktualnie: kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Profesor prawa i kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wykładowca i pracownik naukowy w Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Muenster. Studiował prawo na uniwersytetach Muenster w Niemczech i Paris II w Paryżu. Ukończył dodatkowy kierunek z prawa common law oraz pierwszy i drugi niemiecki egzamin państwowy, zdobywając uprawnienia sędziowskie, adwokackie i prokuratorskie. Jest naukowcem zajmującym się od wielu lat zagadnieniami prawa publicznego, gospodarczego, europejskiego oraz porównawczego. Autor licznych publikacji i mówca na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Włada biegle językiem polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

 

PIERWSZA CZĘŚĆ – Panel 1: Rola banków narodowych w dobie kryzysu finansowego

Dr Andrzej Raczko

Aktualnie: członek zarządu Narodowego Banku Polskiego

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim, studiował również w London School of Economics. W latach 2001-2002 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za dług publiczny i politykę zagraniczną, w tym negocjacje akcesyjne. W okresie od czerwca 2003 r. do lipca 2004 r. sprawował urząd Ministra Finansów RP. Pracował w PKO BP S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Od września 2010 r. członek zarządu NBP.

 

Henner Asche

Aktualnie: Centrala Niemieckiego Banku Federalnego

©BBk_R Zimmer_Jan 2011

Henner Asche (ur. 1957 r.) pracuje od sierpnia 2012 r. jako Kierownik Departamentu Marketingu w Centrali Niemieciego Banku Federalnego. Ponadto odpowiada za instrumenty polityki walutowej oraz realizację i procedury dot. polityki walutowej w strefie euro. Od maja 2008 r. Kierownik ds. Analizy Rynkowej Wydziału Papierów Wartościowych w Departamencie Rynku Banku Federalnego. Jako kierownik jest odpowiedzialny za nadzór rynku finansowego, management Bundesbanku w sprawach inwestycyjnych, za politykę pieniężną i walutową, stan papierów wartościowych oraz sprawy zagraniczne.

Henner Asche związany jest z Bankiem Federalnym od 1986 r. i przez ten czas był odpowiedzialny m.in. za management wypłacalności, instrumenty polityki walutowej oraz polityczno-walutowej. Brał również udział w stworzeniu systemu polityczno-walutowego w strefie euro.  W 2005 r. pracował jako Kierownik Działu Nadzoru Instytucjonalnego w Sprawach Rynku Finansowego. Oprócz tego był zatrudniony na Uniwersytecie w Hamburgu jako adiunkt i jest absolwentem studiów ekonomicznym tego samego uniwersytetu.

Jarosław Bełdowski

Aktualnie: Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, staże badawcze na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości i zarządzania m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Pracował w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym oraz Oddziale Okręgowym w Gdańsku na stanowisku dyrektora. Następnie pełnił funkcję Prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Doradcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatnio kierował Departamentem Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jest pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odpowiedzialnym za międzynarodowy program studiów magisterskich – European Master in Law and Economics. Autor licznych publikacji naukowych m.in. z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz bankowości.

 

Elżbieta Rucińska

Elżbieta Rucińska posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Z zawodu jest radcą prawnym. W okresie swojej kariery zawodowej pracowała na stanowiskach kierowniczych z obszaru prawa, compliance oraz ryzyka operacyjnego m.in. w Banku Citihandlowy, Grupie Metro oraz w Grupie KBC. W CitiHandlowy zajmowała m.in. stanowiska Compliance Officer, Dyrektora Biura Prawnego SME oraz Dyrektora Biura Prawnego Bankowości Detalicznej.

W KBC Consumer Finance (KBC Bank Oddział w Polsce S.A.) pełniła funkcję Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności zarządzającego ryzykiem compliance, prawnym oraz operacyjnym w obszarze Consumer Finance spółek Grupy KBC w Polsce, Belgii, w Czechach oraz na Węgrzech. Od dnia listopada 2011r. pełni funkcję Chief Administration Officer (CAO) Deutsche Bank PBC, w ramach której odpowiada za zarządzane ryzykiem braku zgodności (compliance), prawnym oraz operacyjnym.

 

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Aktualnie: profesor w Szkole Głównej Handlowej

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Kierownik Katedry Celnictwa. Wykładowca i ekspert z zakresu polityki celnej i prawa celnego międzynarodowego, unijnego i polskiego, prawa gospodarki elektronicznej oraz ekonomicznej analizy prawa. Ekspert procedur celnych oraz postępowania celnego wielu organizacji międzynarodowych, rządów i parlamentów.

Visiting Professor polityki celnej i prawa celnego UE na wielu uniwersytetach w USA, Niemczech, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Bułgarii i Kazachstanie oraz uczelniach polskich. Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH, kierownik międzywydziałowej specjalności „Podatki w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa” na SGH. Autor licznych ekspertyz z zakresu prawa celnego i podatku akcyzowego dla polskich oraz zagranicznych organów państwowych – rządu i parlamentu. Przewodniczący rady Konsultacyjnej Polskiej Służby Celnej, były Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej, Dyrektor Generalny Informacji Finansowej, wieloletni kierownik Wydziału Handlowego w KG RP w Los Angeles. Autor ponad 220 publikacji z zakresu polityki i prawa celnego, prawa gospodarki elektronicznej oraz Law and Economics (ekonomicznej analizy prawa).

 

PIERWSZA CZĘŚĆ – Panel 2: Regulacja i nadzór sektora finansowego w dobie kryzysu

Andrzej Jakubiak

Aktualnie: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1991 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. W latach 1991 – 2006 związany był z Narodowym Bankiem Polskim, w którym pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, dyrektora departamentu prawnego oraz od 1998 członka Zarządu NBP. W latach 2006 – 2011 był Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Z dniem 12 października 2011 r. objął stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Dr Iwona Sroka

Aktualnie: Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Rady Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi, Rady Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Przez dziewięć lat pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do fazy wdrożenia i rozwoju. W latach dziewięćdziesiątych, przed pracą na GPW, była konsultantem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

W latach 1994-2010 wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 2011 r. otrzymała nominację do władz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i objęła funkcję Wiceprezydenta tej Organizacji. Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.

 

Krzysztof Pietraszkiewicz

Aktualnie: Prezes Związku Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1991 – 2003Dyrektor Biura, a następnie Dyrektor Generalny Związku Banków Polskich. W latach 1998 – 2006 był przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od roku 2003 jest Członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Piastuje także stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., na które został powołany w kwietniu 1997. W latach 2002 – 2003 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Autor szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank“ S.A., Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego.

W okresie od 1985 roku do 1991 r. zajmował następujące stanowiska w Urzędzie Rady Ministrów: Dyrektora Gabinetu Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów, Dyrektora Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – Przewodniczącego Komitetu Społeczno – Politycznego Rady Ministrów oraz Doradcy ds. Ochrony Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

Aktualnie: profesor w Szkole Głównej Handlowej

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z  Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network.

Pracował w składzie Expert Group „Customer Mobility in Relation to Bank Accounts” przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2.(MSWiA), wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) – VI Program Ramowy UE. Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

 

DRUGA CZĘŚĆ – Panel 3: Compliance w koncernach

Prof. dr hab. Michał Romanowski

Aktualnie: profesor prawa, Uniwersytet Warszawski

Profesor prawa prywatnego Uniwersytety Warszawskiego, adwokat i radca prawny, wspólnik w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Michał Romanowski jest autorem wielu książek i artykułów z zakresu prawa umów, prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa rynków finansowych. Wykłada prawo cywilne, spółek i rynku kapitałowego.

 

Laura Friederike Brauers

Aktualnie: Kancelaria Weil, Frankfurt nad Menem

Laura Brauers jest pracownikiem kancelarii Weil we Frankfurcie nad Menem i specjalizuje się w materii prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego. Studiowała w Uniwersytecie w Münster (2001-2005) i w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2006). Ukończyła ogólną niemiecką aplikację i od roku 2010 posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Laura Brauers włada płynnie językiem niemieckim, angielskim i polskim, zna również język niderlandzki.

 

Artur Zawadowski

Artur Zawadowski pracuje w Polsce jako radca prawny od 1998 r. i jako prawnik w Stanach Zjednoczonych od 2003 r. Ponadto jest wspólnikiem kancelarii Weil w Warszawie i działa w niej jako kierownik departamentu finansowego. W 1994 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1999 r. uzyskał tytuł LL.M. Uniwersytetu Harvarda. W latach 1995 – 1997 był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji swojej macierzystej uczelni. Artur Zawadowski specjalizuje się w prawie bankowym oraz finansowym, w szczególności w sprawach telekomunikacyjnych i prawie naprawczym. Poza tym otrzymał w 2006 r. wyróżnienie „Pro Bono Attorney of the Year” oraz w 2007 r. nagrodę Benefactora. Artur Zawadowski włada płynnie językiem angielskim.

 

 dr Łukasz Gasiński

Łukasz Gasiński pracuje od 2009 r. jako radca prawny w Polsce i od 2004 r. jako prawnik w Stanach Zjednoczonych. Ponadto działa jako prawnik w kancelarii Weil w Warszawie. W roku 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego studiował na Uniwersytecie Columbia, gdzie w 2001 r. uzyskał tytuł LL.M.  Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowca prawa gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim, autor licznych publikacji. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie rynku kapitałowego. Brał ponadto udział w licznych projektach prywatyzacyjnych oraz postępowaniach naprawczych. Łukasz Gasiński włada płynnie językiem angielskim, zna również języki włoski i rosyjski.

 

Paweł Kuskowski

Paweł Kuskowski jest dyrektor w UBS Poland. Jest odpowiedzialny za funkcję Compliance i ryzyko operacyjne w UBS Poland. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Compliance, które zdobył w trakcie swojej pracy zawodowej w Polsce, Irlandii i Włoszech.

Paweł Kuskowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobył tytuł magistra w dziedzinie bankowości we Włoszech. Jako prelegent bierze udział w konferencjach i szkoleniach w Polsce.

 

Andrzej Bajor

W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z farmakogenomiki, marketingu farmaceutycznego oraz prawa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Od 2002 do 2003 r. był starszym specjalistą w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) adwokat w koncernie farmaceutycznym INFARMA. Aktualnie External Affairs Manager w Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie pracy.

 

Prof. dr hab. Claus Köhler

Claus Köhler specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, fuzjach, restrukturyzacjach, Joint Venture oraz w sądownictwie polubownym. Przedmiotem jego działalności są przy tym głównie sprawy transgraniczne, w szczególności w obszarze prawa amerykańskiego, polskiegi i angielskiego. Podczas swojej działalności dla międzynarodowego amerykańskiego przedsiębiorstwa zdobył doświadczenie w materii ochrony znaków towarowych i prawa konkurencji. Claus Köhler jest Prezesem Stałego Sądu Polubownego Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie, jak również Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Claus Köhler jest partnerem-założycielem Kancelarii Meister Rechtsanwälte. Przed rozpoczęciem działalności w tej kancelarii przez 15 lat był partneremw międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Monachium. Założył, a także kierował jako odpowiedzialny partner zagranicznymi biurami w Londynie i w Warszawie. Przed rozpoczęciem czteroletniej działalności w międzynarodowym amerykańskim przedsiębiorstwie pracował dwa lata w Monachium jako adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Monachium (obronił tam doktorat w 1990 r.), ukończył również Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet Georgetown (LL.M.,1989). Ponadto od 2001 r. jest profesorem w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Claus Köhler został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i w prawie spółek handlowych w Niemczech.

 

DRUGA CZĘŚĆ – Panel 4: Fokus – pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja

Sibylle Gottwald

Aktualnie: Prokuratura, Franfurt nad Menem

W latach 1993 – 1998 r. studiowała prawo w Uniwersytecie w Göttingen. Od 2001 r. pełni urząd prokuratora we Frankfurcie nad Menem. W latach 2005 – 2012 kierowniczka działu zwalczania korupcji, a od lutego 2005 r. objęła stanowsko kierowniczki działu w zakresie prania brudnych pieniędzy.

 

Dr. Florian Bentele

Aktualnie: Associated Partner, pracuje we frankfurckim biurze międzynarodowej kancelarii doradztwa gospodarczego Noerr

Doradza w szczególności instytucjom kredytowym i finansowym, spółkom inwestycyjnym i innym podmiotom w zakresie prawa nadzoru nad rynkami finansowymi. Dr Bentele studiował prawo we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie też uzyskał tytuł doktora. Ponadto był pracownikiem naukowym Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego (Wydział I) przy Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. W latach 2008-2009 dr Bentele odbył secondment u Goldman Sachs Asset Management (GSAM) w Londynie. Autor licznych publikacji w zakresie prawa nadzoru nad rynkami finansowymi.

 

Mariusz Witalis

Aktualnie: Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w firmie Ernst & Young

Odpowiedzialny za kierowanie audytami zgodności, projektami mającymi na celu tworzenie i pomoc we wdrażaniu procedur wewnętrznych oraz audytami specjalnymi, doradztwem w sprawach spornych oraz projektami z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć  prowadzonymi przez Ernst & Young w Polsce i poza granicami kraju. Jest liderem Zespołu Doradztwa dla Sektora Farmaceutycznego Ernst & Young.

Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor), jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (tytuł magistra, specjalizacja: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne).

 

Angela Kolovos

Angela Kolovos  jest od roku 2011 uprawniona do wykonywania zawodu adwokata w Niemczech. Aktualnie pracuje w kancelarii PantLegal, w której prowadzi sprawy klientów dotyczących prawa gospodarczego. Ponadto zajmuje się kwestiami związanymi z prawem pracy, które mają cześciowo międzynarodowy wymiar, zarówno o charakterze zbiorowym, jak i indywidualnym. W latach 2009-2011 pracowała w koncernie Lufthansa w dziale Legal jako Manager Legal spółki LSG Sky Chefs Lounge.

W latach 2002-2007 studiowała na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe we Frankfurcie nad Menem, kładąc szczególny nacisk na prawo pracy. W trakcie aplikacji w Sądzie Okręgowym w Darmstadt pracowała w German Trade Office w Tajpeju. Po zdaniu Drugiego Egzaminu Państwowego w 2009 r. zrobiła specjalizację w prawie pracy. Włada biegle  językami niemieckim, polskim i angielskim.

 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca